การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรฯ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรฯ ครั้งที่ 1/2556

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

การประชุมคณะกรรมการฯ

 

การประชุมคณะกรรมการฯ