ชาว ม.อ.ร่วมใจ Big Cleaning ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมจุดประกายการคัดแยกขยะ

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร พร้อมรณรงค์การคัดแยกขยะ

รศ.ดร. เกริกชัย ทองหนู รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning  & Recycle day จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สถาบันสันติศึกษา และศูนย์เสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมจำนวน 482  คน ร่วมกิจกรรม  เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็น green area  พร้อมนี้มหาวิทยาลัย ได้จุดประกาย การรีไซเคิล การจัดการขยะ  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดและขนส่งขยะ   นำขยะที่แยกประเภทกลับมาใช้ใหม่  และตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและประเทศ

โดยนางณญาดา อินทสโร  ประธานคณะทำงานส่งเสริม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี  ได้ส่งมอบแผนผังอาคาร สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นป้ายบอกทางของหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานอธิการบดี แก่ประธาน  และจะติดตั้งที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักศึกษา ประชาชนผู้มาติดต่อ ตลอดจนชาวต่างแก่ประธาน    

กิจกรรมที่จัดขึ้นยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในสำนักงาน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดให้มีมิสเตอร์และมิสรีไซเคิล เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดธนาคารขยะ หรือวัสดุรีไซเคิล ดำเนินการโดยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  พร้อมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 และมีรายได้หมุนเวียนจากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล ปีละประมาณ 1 ล้านบาท    โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งการเพิ่มของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมืองและการกำหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ทำให้เกิดการขยายตัวด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วส่งผลให้ปัญหามลพิษ และปัญหาขยะซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ในปัจจุบันประชากรแต่ละคนประเมินปริมาณขยะจะมีปริมาณ 0.6 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในจังหวัดสงขลา มีประชากร รวม 1,389,890 คน (สำรวจเมื่อปี2556)  จึงมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา ประมาณ 833 – 1,000 ตัน ต่อวัน 

ภาพและข่าวโดย  นสอ.วราภรณ์  ชวพงษ์

About รัตติยา เขียวแป้น

บุคลากรชำนาญการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์