กิจกรรม รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กิจกรรม รดน้ำขอพรคณะผูู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร