โครงการมอบนโยบายการบริหารราชการกรมพินิจฯประจำปี 2557

โครงการมอบนโยบานการบริหารราชการกรมพินิจฯ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เชิญนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 21 มีนาคม 2557