กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

จัดโครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 30 มีนาคม 2557  จังหวัดสุพรรณบุรี

IMG_2584516450058

20140330_112048

20140328_150201