โครงการศึกษาดูงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยงานต้นแบบ

โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยงานต้นแบบ

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา

คุณภาพชีวิตฯ โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานต้นแบบ

ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร

และ บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบบ ไทย จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ูศึกษาดูงาน กองพันทหารราบที่ 2 และ 11

 

ศึกษาดูงานกองพันทหารที 2 กรมทหารราบที่ 11ศึกษาดูงานบริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ

 

บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ