กิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ Show and Share : PSU. Happy Station ครั้งที่ 1

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ “Show and Share : PSU. Happy Station” ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะหน่วยงานได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ในประเด็น Happy Workplace และ เป็นการติดตามภาพรวมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าว ประกอบด้วย

– การปาฐกถา หัวข้อ “จุดประกายองค์กรแห่งความสุข” โดย คุณสุจิตต์  ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สสส.

– กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง “ความสุขที่อยากบอก” โดยมีผู้ร่วมแบ่งปันความสุข 5 ท่านดังนี้

1. อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ดร.ศิริเชษฐ์  สังขะมาน  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

3. รศ.ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

4. คุณดวงพร วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา       วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

5. คุณวัชรา  ค้าขาย  นักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ

นอกจากมีกิจกรรมบนเวทีมากมาย อาทิ การแสดง Line Dance,การแสดงชุด The Secret of Happy Station, กิจกรรมวิทิสาสมาธิ, สาธิตกายบริหาร “ฤาษีดัดตน” 

ซึ่งในงานดังกล่าว มีผู้แจ้งเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 414 คน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ หาดใหญ่, ปัตตานี,สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และตรัง รวม 360 ท่าน จากเครือข่ายภายนอก 54 ท่าน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ, ปปช.(จังหวัดสงขลา), กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กรมประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา, กรมประชาสัมพันธ์เขต 6 พัทลุง, สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ ผู้สูงอายุ, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดบูธ Show and Share ทั้่งในรูปของนิทรรศการ และกิจกรรม happy to share รวมทั้งสิ้น 23 เรื่องราว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันธมิตรเครือข่าย 3 หน่วยงาน มาร่วมแสดงนิทรรศการด้วย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรา ชาว สงขลานครินทร์ ด้วยนะคะ ซึ่งแต่ละท่านได้เตรียมเรื่องราวดี ๆ ที่จะร่วมแบ่งปันและถ่ายทอดความสุขให้กับผู้เข้าร่วมงาน เป้าหมายมิใช่เพียงเพื่อที่จะได้รับรางวัล PSU Happy Station Award แต่ทุกคนมีเป้าหมายรวมกันคือ การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศการมอบ และการให้ ความสุขซึ่งกันและกัน เชื่อแน่ว่า กลิ่นไอความสุข คงจะอบอวลไปทั่วห้อง จนพวกเราลืมหนาวกันเลยค่ะ

okvinil