ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ทางทีมแผนงานฯได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” บรรยายโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์ ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 อาคารตึกไฟฟ้าแรวสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์

บรรยายหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์

ก่อนช่วงบรรยาย ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล ได้กล่าวนำถึงประวัติและชีวิตการทำงานของท่าน ดร. มงคล เดชนครินทร์ จากนั้นเป็นช่วงบรรยาย โดยหลักการดำเนินชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุขของ ดร.มงคล นั้น คือการใช้แนวคิดทางธรรมะมาประยุกษ์กับการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของท่านพระพุทธทาส และท่านประยุทธ์ ปยุตโต (ป.อ. ปยุตฺโต) จากพระไตรปิฎก ยกตัวอย่างเช่น

“ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์”ธรรมะเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นประโยชน์

 1. อุฏฐานสัมปทา — ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
 2. อารักขสัมปทา — รักษาโภคทรัพย์ที่หาได้ และผลงานที่ทำไว้
 3. กัลยาณมิตตตา – คบคนดีเป็นมิตร
 4. สมชีวิตา – ให้ชีวิตเหมาะสมกับรายได้

“อิทธิบาท 4” ธรรมะสำหรับความสำเร็จ 

 1. ฉันทะ – พอใจ รักงานที่จะทำ
 2. วิริยะ — พากเพียร ไม่ท้อถอยในการทำงาน
 3. จิตตะ – เอาใจใส่ต่อการทำงาน
 4. วิมังสา – ไตร่ตรอง ใช้ปัญญาในการพิจารณาในงาน

“มรรคมีองค์ 8” หลักปฎิบัติสำหรับการทำงาน

 1. สัมมาทิฏฐิ – เห็นอย่างถูกต้องชอบธรรม
 2. สัมมาสังกัปปะ – คิดอย่างถูกต้องชอบธรรม
 3. สัมมาวาจา – พูดอย่างถูกต้องชอบธรรม
 4. สัมมากันมันตะ—ทำหน้าที่อย่างถูกต้องชอบธรรม
 5. สัมมาอาชีวะ – เลี้ยงชีพอย่างถูกต้องชอบ
 6. สัมมาวายามะ – พยายามอย่างถูกต้องชอบธรรม
 7. สัมมาสติ –ระลึกอย่างถูกคต้องชอบธรรม
 8. สัมมาสมาธิ – ตั้งจิตมั่นอย่างถูกต้องชอบธรรม

 ทัศนะของท่านพระพุทธทาสเกี่ยวกับการทำงานโดยสรุป

“ทำงานเพื่องาน ใช้ความถูกต้องชอบธรรม และความรักงาน (ฉันทะ) เป็นแรงจูงใจ ไม่ใช่ใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความอยาก (ตัณหา) เป็นแรงจูงใจ”

(จากบทที่ 6 ใน หนังสือ พุทธทาสภิกขุ : พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและการปฏิรูปเชิงนวสมัยนิยมในประเทศไทย)

———————————————————————————————-

ม.อ. 1 ใน 4 องค์กรต้นแบบองค์กรจัดการความสุขจาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

ม.อ. 1 ใน 4 องค์กรต้นแบบองค์กรจัดการความสุข จาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ
เป้าหมายของโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ก็คือเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานจะสะท้อนไปสู่ประชาชนผู้รับบริการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐระหว่าง กับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสสส. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีก 18 แห่ง ระหว่างเดือนกันยายน2555- กันยายน.2557   โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำเทคนิคการสื่อสารออนไลน์สร้างเวทีความรู้ระหว่าง 5 วิทยาเขต และจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความสุขมากมาย อาทิ  โครงการพิชิตพุง พิชิตความสำเร็จ โครงการพาน้องตาบอดดูหนัง โครงการแบ่งปันความสุขให้ผู้ด้อยโอกาส คือ น้องตาบอด เด็กพิเศษ และผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง  โครงการเยี่ยมไข้บุคลากร  ฯลฯ และประเมินพบคนทำงานมีความสุขเพิ่มขึ้นจาก 55.7% เป็น 67.9% 

กิจกรรมเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขขับเคลื่อนโดยนักสร้างสุของค์กร   โดยมี คุณเมตตาชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม   คุณสุนันทา  แก้วเจริญ หัวหน้างานสวัสดิการ  คุณรัตติยา เขียวแป้น       คุณคงพล มนวรินทรกุล  และอาจารย์พิชิต รองแสงวัฒนา ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ม.อ. มีความสุขขึ้น  จาการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆแก่บุคลากร    ทำให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน 4 องค์กร ต้นแบบกระบวนการจัดการความสุข จาก 18 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ

คุณเมตตา ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม สำนักงานอธิการบดี ม.อ.รับรางวัลองค์กรต้นแบบกระบวนการจัดการความสุข จาก ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

ม.อ.ได้เข้าร่วมเสนอผลงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ‘ถนนแห่งความสุข Happy Highway’ ร่วมกับ18 หน่วยงานภาครัฐ มีผู้ไปร่วมกิจกรรม นำโดยคุณเที่ยง จารุมณี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ม.อ. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ที่สโมสรกรมชลประทาน

นอกจากแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กรต่างๆด้วยสื่อโปสเตอร์ แล้วนักสร้างสุของค์กร ม.อ.ยังเปิดสอนการทำดอกกุหลาบจากใบเตย มีผู้สนใจมาลองทำดอกกุหลาบจากใบเตยมากมาย ทั้งชายและหญิง    นำโดย คุณฐิติภัทร นิลทีเลิศ   ทำให้ห้องน้ำทิพย์ สโมสรกรมชลประทาน หอมฟุ้งไปด้วยใบเตย    และยังนำเมี่ยงคำ จาก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี  ขนมชื่อดัง ไปให้ชิมด้วย   และม.อ.จัดการแสดงชุด “สุขกันเถอะเรา”ไปร่วมในพิธิเปิด และจัดการแสดง ลีลาศ และไลน์แดนซ์  ไปร่วมแสดงอีกด้วย  โดยมี  คุณคุณคงพล มนวรินทรกุล และคุณนวนิก จุลนพ จากกองทะเบียน เป็นผู้ฝึกสอนแก่ทีมงาน

รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย  ได้ลองชิมอาหาร  สนุกกับการเรียนรู้ภาษาไทยและพจนานุกรมไทย และกิจกรรมในงาน พบปะกับนักสร้างสุของค์กรทั้ง 18 องค์กร และ นสอ.ที่ผ่านการอบรมรุ่นเดียวกัน

นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ “แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ” มุ่งเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข เพื่อความสมดุลระหว่างชีวิต และการทำงานของบุคลากรในภาครัฐ ให้ทำงานอย่างมีความสุข ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (ก.ย.2555-ก.ย.2557) มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมแล้ว 18 องค์กร อาทิ กรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ์ กรมชลประทาน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งต้องชื่นชมผู้บริหารและนักสร้างสุของค์กรที่มีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่น เชื่อว่าเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานที่สะท้อนไปสู่ประชาชนจะดีขึ้น ปัญหาต่างๆ ลดลง

เป้าหมายของโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ก็คือเมื่อบุคลากรองค์กรภาครัฐมีสุขภาวะที่ดี มีคุณภาพ มีความสุขในการทำงาน ผลงานจะสะท้อนไปสู่ประชาชนผู้รับบริการ

 ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน อาจารย์สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ได้กำหนด 5 ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน ประกอบด้วย  1.เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการจากบทเรียนความสำเร็จองค์กรต้นแบบ 2.สื่อสารองค์กรในระดับต่างๆ 3.สร้างและจัดการองค์ความรู้ 4.ผลักดันนโยบายที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ศึกษาทบทวนกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยงานราชการ และ 5.สร้างและเชื่อมโยงพลังเครือข่ายการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน

จากที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จับมือกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ ‘แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ’ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเสริมสร้างสมดุลแห่งความสุขระหว่างชีวิตและการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความร่วมมือจาก 18 องค์กรนำร่อง ได้แก่ กรมชลประทาน, สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ, กรมสุขภาพจิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กรมราชทัณฑ์, ราชบัณฑิตยสถาน, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรมประมง, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จนเกิดเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งได้สร้าง ‘นักสร้างสุของค์กร’ (นสอ.) มาแล้วหลายรุ่น ทั้งได้ลงนามข้อตกลง ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเดือนสิงหาคม 2556     

เครือข่ายนักสร้างสุของค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันประสบการณ์ กันในกิจกรรม‘ถนนแห่งความสุข’ หรือ ‘Happy Highway’  รวมทั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีถอดบทเรียนการทำงาน และช่องทางสื่อสาร เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และวารสาร สารปันสุขออนไลน์   ความมุ่งมั่น และความจริงใจในการร่วมมือของทุกฝ่ายถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการสร้างองค์กรสุขภาวะให้เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐที่ส่งผลไปยังประชาชน

ขอบคุณภาพและข่าวโดย  คุณวราภรณ์  ชวพงษ์  นสอ.กองกลาง ม.สงขลานครินทร์

ชาว ม.อ.ร่วมใจ Big Cleaning ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมจุดประกายการคัดแยกขยะ

บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมจัดทำพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สะอาดสวยงาม ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานตามมาตรฐาน 5 ส. เสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร พร้อมรณรงค์การคัดแยกขยะ

รศ.ดร. เกริกชัย ทองหนู รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning  & Recycle day จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริม 5 ส.สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี สถาบันสันติศึกษา และศูนย์เสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมจำนวน 482  คน ร่วมกิจกรรม  เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็น green area  พร้อมนี้มหาวิทยาลัย ได้จุดประกาย การรีไซเคิล การจัดการขยะ  เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดและขนส่งขยะ   นำขยะที่แยกประเภทกลับมาใช้ใหม่  และตอบสนองนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและประเทศ

โดยนางณญาดา อินทสโร  ประธานคณะทำงานส่งเสริม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี  ได้ส่งมอบแผนผังอาคาร สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นป้ายบอกทางของหน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานอธิการบดี แก่ประธาน  และจะติดตั้งที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักศึกษา ประชาชนผู้มาติดต่อ ตลอดจนชาวต่างแก่ประธาน    

กิจกรรมที่จัดขึ้นยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในสำนักงาน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดให้มีมิสเตอร์และมิสรีไซเคิล เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดธนาคารขยะ หรือวัสดุรีไซเคิล ดำเนินการโดยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี  พร้อมทั้งรณรงค์การคัดแยกขยะ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 และมีรายได้หมุนเวียนจากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิล ปีละประมาณ 1 ล้านบาท    โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งการเพิ่มของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมืองและการกำหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาตามยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ทำให้เกิดการขยายตัวด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วส่งผลให้ปัญหามลพิษ และปัญหาขยะซึ่งกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ในปัจจุบันประชากรแต่ละคนประเมินปริมาณขยะจะมีปริมาณ 0.6 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ในจังหวัดสงขลา มีประชากร รวม 1,389,890 คน (สำรวจเมื่อปี2556)  จึงมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา ประมาณ 833 – 1,000 ตัน ต่อวัน 

ภาพและข่าวโดย  นสอ.วราภรณ์  ชวพงษ์