กิจกรรม รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กิจกรรม รดน้ำขอพรคณะผูู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการมอบนโยบายการบริหารราชการกรมพินิจฯประจำปี 2557

โครงการมอบนโยบานการบริหารราชการกรมพินิจฯ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เชิญนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 21 มีนาคม 2557