กรมทรัพยากรธรณี อบรม ผู้ให้บริการ

กรมทรัพยากรธรณี จัดการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะการให้บริการ : การสร้างทีมงานเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ”

ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2556