ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ทางทีมแผนงานฯได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” บรรยายโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์ ณ ห้องบรรยาย ชั้น 2 อาคารตึกไฟฟ้าแรวสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์

บรรยายหัวข้อ “ชีวิตการทำงานกับความสุข” ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. มงคล เดชนครินทร์

ก่อนช่วงบรรยาย ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล ได้กล่าวนำถึงประวัติและชีวิตการทำงานของท่าน ดร. มงคล เดชนครินทร์ จากนั้นเป็นช่วงบรรยาย โดยหลักการดำเนินชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุขของ ดร.มงคล นั้น คือการใช้แนวคิดทางธรรมะมาประยุกษ์กับการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนของท่านพระพุทธทาส และท่านประยุทธ์ ปยุตโต (ป.อ. ปยุตฺโต) จากพระไตรปิฎก ยกตัวอย่างเช่น

“ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์”ธรรมะเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นประโยชน์

 1. อุฏฐานสัมปทา — ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
 2. อารักขสัมปทา — รักษาโภคทรัพย์ที่หาได้ และผลงานที่ทำไว้
 3. กัลยาณมิตตตา – คบคนดีเป็นมิตร
 4. สมชีวิตา – ให้ชีวิตเหมาะสมกับรายได้

“อิทธิบาท 4” ธรรมะสำหรับความสำเร็จ 

 1. ฉันทะ – พอใจ รักงานที่จะทำ
 2. วิริยะ — พากเพียร ไม่ท้อถอยในการทำงาน
 3. จิตตะ – เอาใจใส่ต่อการทำงาน
 4. วิมังสา – ไตร่ตรอง ใช้ปัญญาในการพิจารณาในงาน

“มรรคมีองค์ 8” หลักปฎิบัติสำหรับการทำงาน

 1. สัมมาทิฏฐิ – เห็นอย่างถูกต้องชอบธรรม
 2. สัมมาสังกัปปะ – คิดอย่างถูกต้องชอบธรรม
 3. สัมมาวาจา – พูดอย่างถูกต้องชอบธรรม
 4. สัมมากันมันตะ—ทำหน้าที่อย่างถูกต้องชอบธรรม
 5. สัมมาอาชีวะ – เลี้ยงชีพอย่างถูกต้องชอบ
 6. สัมมาวายามะ – พยายามอย่างถูกต้องชอบธรรม
 7. สัมมาสติ –ระลึกอย่างถูกคต้องชอบธรรม
 8. สัมมาสมาธิ – ตั้งจิตมั่นอย่างถูกต้องชอบธรรม

 ทัศนะของท่านพระพุทธทาสเกี่ยวกับการทำงานโดยสรุป

“ทำงานเพื่องาน ใช้ความถูกต้องชอบธรรม และความรักงาน (ฉันทะ) เป็นแรงจูงใจ ไม่ใช่ใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความอยาก (ตัณหา) เป็นแรงจูงใจ”

(จากบทที่ 6 ใน หนังสือ พุทธทาสภิกขุ : พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและการปฏิรูปเชิงนวสมัยนิยมในประเทศไทย)

———————————————————————————————-