“เฟ้นหา เพชรน้ำเอก ปปช.”

ปปช. จัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร   “คัดเลือกข้างราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงาน ปปช. ดีเด่ ”  (เพชรน้ำเอก ปปช.)   เพื่อเฟ้นหา บุคลากรที่ดำรงตนอยู่ในมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ ปปช.

ดำเนินการระหว่าง มีนาคม-สิงหาคม 2557